รายการสรุประยะเวลาการประมวลผล ตั้งแต่ วันที่ 4 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
ในระยะเวลา ผ่านการประมวลผล (จำนวน) ประเภทไฟล์ที่ผ่านการประมวลผล
PHP JavScript CSS SASS JQuery Ajax HTML ReactJS Laravel Library
1 ชั่วโมง 85 ไฟล์ Unsuccessful Unsuccessful Unsuccessful Unsuccessful Unsuccessful Unsuccessful Successful Unsuccessful Unsuccessful Unsuccessful
1 วัน 2040 ไฟล์ Unsuccessful Unsuccessful Successful Unsuccessful Unsuccessful Unsuccessful Successful Unsuccessful Unsuccessful Unsuccessful
2 วัน 4080 ไฟล์ Unsuccessful Unsuccessful Successful Successful Unsuccessful Unsuccessful Successful Unsuccessful Unsuccessful Unsuccessful
3 วัน 6120 ไฟล์ Unsuccessful Unsuccessful Successful Successful Unsuccessful Unsuccessful Successful Unsuccessful Unsuccessful Successful
4 วัน 8160 ไฟล์ Unsuccessful Unsuccessful Successful Successful Successful Unsuccessful Successful Unsuccessful Unsuccessful Successful
5 วัน 10200 ไฟล์ Unsuccessful Successful Successful Successful Successful Unsuccessful Successful Unsuccessful Unsuccessful Successful
6 วัน 12240 ไฟล์ Successful Successful Successful Successful Successful Unsuccessful Successful Unsuccessful Unsuccessful Successful
7 วัน 14280 ไฟล์ Successful Successful Successful Successful Successful Unsuccessful Successful Unsuccessful Unsuccessful Successful
8 วัน 16320 ไฟล์ Successful Successful Successful Successful Successful Successful Successful Unsuccessful Unsuccessful Successful
9 วัน 18360 ไฟล์ Successful Successful Successful Successful Successful Successful Successful Successful Unsuccessful Successful
10 วัน 19405 ไฟล์ Successful Successful Successful Successful Successful Successful Successful Successful Successful Successful
#ID ประเภทของไฟล์ จำนวนไฟล์ทั้งหมด (ไฟล์) จำนวนไฟล์ที่คอมไพล์เสร็จแล้ว (ไฟล์) คงเหลือไฟล์ทั้งหมด (ไฟล์)
0 php 24,913 16,573 8340
1 javascript 31,752 26,043 5709
2 css 9,821 7,623 2198
3 sass 7,573 6,809 764
4 jquery 1,942 1,267 675
5 ajax 3,517 2,948 569
6 html 912 523 389
7 reactjs 9,721 9,417 304
8 laravel 13,457 13,303 154
9 library 758 455 303
ผลรวมของจำนวนไฟล์ 104,366 ไฟล์ 84,961 ไฟล์ 19,405 ไฟล์